Tietosuojakäytäntö

(Henkilötietolain (523/99) 10 §:n / EU GDPR 25.5.2018 alkaen mukainen rekisteriseloste/tietosuojaseloste)

1. Rekisterinpitäjä
Samuli Sairiala / Samfysio Oy / www.samfysio.com / www.samulisairiala.fi / Taninkatu 7A, 33400 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Samuli Sairiala, samuli@samulisairiala.fi

3. Rekisterin nimi / käyttötarkoitus
Samfysio Oy ja Samuli Sairiala asiakasrekisteri / asiakkuuksien hoidon kannalta välttämätöntä tietoa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietoja – sisältää mahdollisesti yhteyshenkilöiden henkilötietoja – käytetään Samfysio Oy ja Samuli Sairiala:n palvelujen tuottamiseen ja työtehtävien hoitamiseen kuten asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelu- tai myyntitapahtumassa.

Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot asiakkaista

Yrityksen Nimi Yhteyshenkilön Etu- ja Sukunimet
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Suoramarkkinointilupa
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, sekä asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot, kuten koulutustausta, kokemus, hierojaprofiili, jne.
Kaikkia edellä mainittuja tietoja ei välttämättä kerätä rekisterimerkinnän tuottaneen asiakassuhteen syntytavan johdosta, ja ei siksi tule löytymään kaikkien asiakkaiden tiedoista. Asiakas antaa suostumuksensa näiden tietojen tallettamiseen asiakkuuden syntyessä työpyynnön tai muun asiakassuhteen muodostumisen yhteydessä.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväkseen hänestä talletetut tiedot, korjata näiden tietojen oikeellisuus sekä tulla pyydettäessä poistetuksi rekisteristä, mikäli asiakassuhdetta eikä laskutusperusteita enää ole.

Edellä mainittuja tietoja tullaan tarvittavilta osin taltioimaan myös aiemmin mainittuihin käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien tietosuojan tarjoaa tiedon käsittelijänä toimiva palveluntuottaja – niissä tapauksissa, kun se on muu kuin Samfysio Oy tai Samuli Sairiala itse.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja voidaan kerätä:

Rekisteröidyltä itseltään
Väestörekisteristä

7. Tietojen luovutus
Samfysio Oy ja Samuli Sairiala voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman sitovia sopimuksia tiedon käsittelystä ja salassapidosta.

Samfysio Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Rekisterin suojaus
Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojenkäsittelyjärjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. Tietojenkäsittelyjärjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla – esimerkiksi sopimukset pilvipalveluiden käytöstä – velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön